Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA JARMARKÓW SZTUKI I RĘKODZIEŁA

 

ZASADY OGÓLNE

1. ORGANIZATOREM JARMARKÓW SZTUKI I RĘKODZIEŁA JEST FIRMA MABI  MIESZCZĄCA SIĘ W OTWOCKU UL KWIATOWA  24 A

2. W JARMARKU MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ PRODUCENCI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI TWÓRCY LUDOWI RZEMIEŚLNICY

STOWARZYSZENIA

3. WARUNKIEM UCZESTNICTWA  W JARMARKU JEST

A- POSIADANIE ZAREJESTROWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

B-ZAPOZNANIE SIĘ I AKCEPTACJĘ POWYŻSZEGO REGULAMINU

C- WYPEŁNIENIE I WYSŁANIE DROGĄ ELEKTRONICZNA   KARTY ZGŁOSZEŃ NA DANY JARMARK. WYSŁANIE KARTY

ZGŁOSZEŃ JEST AKCEPTACJĄ REGULAMINU

D -OTRZYMANIE POTWIERDZENIA PISEMNEGO  O ZAKWALIFIKOWANIU DO UDZIAŁU W JARMARKU

E – DOKONANIE  WPŁATY ZALICZKI MIN 30 PROCENT KWOTY UDZIAŁU W JARMARKU

OPŁATY ZA UDZIAŁ W JARMARKACH UZALEŻNIONE SA OD MIEJSCA ODBYWANIA SIĘ JARMARKU I SĄ PRZESYŁANE W FORMIE INFORMACJI DROGA ELEKTRONICZNA.

POZOSTAŁE PŁATNOŚCI DOKONYWANE SA PIERWSZEGO DNIA JARMARKU.

F- ORGANIZATOR ZOBOWIĄZANY JEST DO WYSTAWIENIA FAKTURY ZA UDZIAŁ W JARMARKU, ORAZ DO INFORMACJI NIE PÓŹNIEJ  NIŻ 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM JARMARKU O ZMIANACH W OPŁATACH  LUB ZMIANIE MIEJSCA JARMARKU

G O DOBORZE WYSTAWCÓW ORAZ MIEJSCU DECYDUJE WŁAŚCICIEL TERENU NA KTÓRYM ORGANIZUJE SIĘ JARMARK. NP DYREKCJA GALERII.  URZĄD MIASTA ITP, ORAZ ORGANIZATOR

H-WYSTAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA ZASAD BHP, DBANIE O CZYSTOŚĆ I ODPOWIEDNI WYSTRÓJ

STOISKA ORAZ    PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ OSOBNYM PRZEPISOM WEWNĘTRZNYM DYREKCJI GALERII.  WYSTAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ  DO OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA STOISKA W GODZINACH WSKAZANYCH PRZEZ ORGANIZATORA

Za nieprzestrzeganie godzin prowadzenia działalności na najmowanej powierzchni ? wystawca zobowiązany jest do uiszczenia kosztów nałożonych przez właściciela.

 

I- ORGANIZATOR ORAZ WŁAŚCICIEL TERENU ZA NIE PRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO REGULAMINU MOŻE NAKAZAĆ

OPUSZCZENIE JARMARKU

J -ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAGINIONY TOWAR W CZASIE JARMARKU.Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we własnym zakresie.

K-  Organizatorzy nie odpowiadają za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.

L Organizatorzy Jarmarku zastrzegają sobie w przypadkach zaistnienia okoliczności od nich niezależnych (pogoda, decyzje władz lokalnych, państwowych) prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu Jarmarku.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zgody na udział w Jarmarku bez podawania przyczyn.

Osobami  z ramienia Organizatora Jarmarku, odpowiedzialnymi za organizację i przebieg Jarmarku, do której należy zgłaszać wszystkie kwestie związane z Jarmarkiem jest: KONRAD MALE SZA TEL 665994446 I DARIUSZ SZCZEŚNIAK TEL 508186807.

ZGŁOSZENIA NA JARMARK PROSIMY NADSYŁAĆ NA ADRES  jarmark sztuki@op.pl